การอบรมระยะสั้นประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ