Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า

Job Description:

 • ปฏิบัติงานซ่อมบา รุงเชิงป้องกัน,ซ่อมแก้ไขด้านระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะหยุดชะงักในระหว่างทา งาน
 • ตรวจสอบ ตรวจเช็คตาม Daily check sheet ตรวจเช็คตรวจวัดและแก้ไขตามแผน PM Check sheet ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานด้านระบบไฟฟ้า
 • ดำเนินการติดตั้ง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมและกำกับการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี และมาตรการประหยัดพลังงานนำมาใช้ในการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า
 • นำเสนอแนวทางการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์งาน,ปัญหา,แนวทางแก้ไขและสื่อสารกับหัวหน้างาน
 • เขียนรายงาน,ทำรายงานตรวจเช็ค และเก็บรักษารายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements:

 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่องระบบ BAS และ การณ์ซ่อมบา รุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานจะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจแบบไฟฟ้า
 • มีทักษะในงานบริการ,คิดแบบก้าวหน้า,สามารถทา งานหนักและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • สามารถทา งานล่วงเวลาและวันหยุดได้ หากมีงานเร่งด่วน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปได้ (MS, Word, Excel)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • Drop files here or