บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563