ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11

Beyond traditional boundaries of cancer care” ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย)
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร