Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเกษตร มช.- จ.เชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลการปลูกกัญชาในโรงเรือน ที่มีระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ความชื้น แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การให้น้ำ ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้
 • วางแผนงานวิจัย เก็บข้อมูลทางสถิติ และจัดทำรายงานการวิจัย
 • ทำการขยายพันธ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture)และลงปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
 • ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปลูกและระบบต่างๆให้ทำงานตามปกติ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านเกษตรศาสตร์หรือวิทยาสาตร์สาขาชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านสรีรวิทยาของพืช และการผลิตพืช
 • มีความรู้ในการปลูกพืชโรงเรือนในระบบไฮโดรโพนิกส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับงานวิจัย สามารถวางแผนงานวิจัยและจัดทำรายงานการวิจัยได้
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทนมีความละเอียดรอบคอบมีทัศนคติเชิงบวก
 • Drop files here or