Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรรมเกษตร ฝ่ายปลูก – จ.เชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลรักษาระบบควบคุมการปลูกให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนควบคุมให้การปลูกเป็นไปตามแผน
 • จัดทำแผนการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงระบบควบคุมการปลู
 • จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ Spare part,Consumable part สำหรับระบบควบคุมการปลูก
 • ติดตามความคืบหน้าของงาน รายงานปัญหา วางแผนและดำเนินการแก้ไข
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านระบบควบคุมการปลูก

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเกษตรกลวิธาน,เครื่องจักรกลและแมคคาทรอนิกส์เกษตร,วิศวกรรมเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้าน Smart Farm หรือนวัตกรรม loT (Internet of Things) สำหรับการเกษตร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS-Office
 • มีทักษะการใช้ภาษอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทนมีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • Drop files here or