45th CME “The KAEN of HIV treatment and prevention” ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้สนับสนุนงานสัมมนา 45th CME “The KAEN of HIV treatment and prevention” ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในสาขาโรคติดเชื้อ