Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนการเงินและบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท จัดทำรายงานต่างๆ มีความรู้ด้านภาษีได้เป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง
 • จัดทำและดูแล ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายละเอียด ประกอบการเงิน
 • สามารถวางระบบบัญชี เช่น การกำหนดผังบัญชี เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word , Excel , PPT ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้