Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกผลิต (Production supervisor)

Job Description:

 • ควบคุม ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้สามารถผลิตได้ตามแผนที่วางไว้
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (SOP) และตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของบริษัท
 • ตรวจสอบร่วมกับพนักงานในการจัดทำและจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และของใช้สิ้นเปลือง
 • ทำงานร่วมกับ Production administrator ในการจัดทำแผนการผลิต
 • รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เพื่อให้ Production administrator จัดทำสรุปข้อมูล
 • รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต วิเคราะห์ และร่วมกับพนักงานนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับผู้บังคับบัญชา
 • ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย
 • กำชับ ตรวจสอบ พนักงานให้ลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • ตรวจสอบเอกสารการผลิตก่อนนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้กับพนักงาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ, วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โรงงานยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม หรือ อาหาร อย่างน้อย 3 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลดี
 • สามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบ ความกดดันและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • มีทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มุ่งผลสำเร็จ และคำนึงว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้ หากมีงานเร่งด่วน และสามารถทำงานเป็นกะได้ หากกรณีที่ต้องมีการเปิดกะ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • Drop files here or