Career

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (Cost Accounting Supervisor)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบวางแผน ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าทั้งระบบ รวมถึงพัฒนา และปรับปรุงวิธีการคำนวณต้นทุน
 • จัดทำรายงานต้นทุนสินค้า นำเสนอต่อผู้บริหาร ตรวจสอบและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือและกระทบยอดในระบบ
 • คำนวณต้นทุนตามงาน เพื่อนำเสนอไปเปรียบเทียบกับต้นทุนคิดราคา โดยใช้เป็นข้อมูลพิจารณาต่อรอง รับงาน หรือเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลิตมาตรฐานที่ได้กำหนดขึ้น กับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้เหมาะสมกับการผลิต
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าและวิเคราะห์ผลการใช้การต้นทุน
 • ปิดงบต้นทุนการผลิตรายเดือน/วิเคราะห์ผลต่างต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย /หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point)
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ละเอียด มีความสามารถในการจัดการงาน และมีทัศนคติที่ดี
 • Drop files here or