Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง Equipment Engineer / Mechanical Engineer/วิศวกรเครื่องมือ / วิศวกรเครื่องกล

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
 • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ :

 • ดำเนินการตรวจสอบระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงรับผิดชอบในการจัดทำแผนการบำรุงรักษา
 • จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานและแบบฟอร์มบันทึกต่าง ๆ เพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/บำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ดำเนินการซ่อมบำรุง/บำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฯ
 • จัดเตรียม ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงผลการตรวจสอบ เกี่ยวกับการระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ทั้งในกรณีที่ดำเนินการเองภายในและที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
 • ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานที่รับผิดชอบเครื่องมือในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์
 • วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน และสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์
 • จัดทำแผนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่และอะไหล่ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยาหรือเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office
 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทนมีความละเอียดรอบคอบมีทัศนคติเชิงบวก
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 8. ทำงานวันจันทร์ – เสาร์

สวัสดิการ : ชุดพนักงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ / โบนัสประจำปี/ การปรับค่าจ้างประจำปี / กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี / รางวัลอายุงานครบ 10 ปี / สวัสดิการช่วยเหลืองานสมรส / สวัสการช่วยเหลือฌาปนกิจศพ / ตรวจ ATK ฟรี ฯลฯ

 • Drop files here or