Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง Extraction Officer – เชียงใหม่

วุฒิการศึกษา : พนักงานปฏิบัติการผลิตปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการสกัดสารจากพืชโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ เช่น Supercritical CO2 Extractor, Evaporator, Crystallization Reactor เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี

*หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถอื่นๆ :

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน GMP PIC/S และการผลิตสารสกัดจากพืชในระดับอุตสาหกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดำเนินงานสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพและปริมาณ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 • สามารถใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และการบำรุงรักษา (Maintenance)
 • พัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญจากกัญชาในด้านต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ ไปจนถึงการผลิต API
 • สามารถปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรของระบบสกัดอย่างถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรของระบบสกัด
 • ปฏิบัติงานในส่วนของการผลิตตามคู่มือ ที่กำหนดในกระบวนการสกัดสารสำคัญจาก
 • กัญชา เช่น การชั่ง การขนย้ายวัตถุดิบ การใช้งานเครื่องมือสกัด และการสุ่มตัวอย่าง
 • Drop files here or