Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง Extraction Specialist – CMU Plant

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ

ประสบการณ์ : 

มีประสบการณ์ในด้านการสกัดสารจากพืชโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ เช่น Supercritical CO2 Extractor, Evaporator, Crystallization Reactor เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
*หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถอื่นๆ :

 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office
 2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 4. มีความรู้ความเข้าใจใน GMP PIC/S และการผลิตสารสกัดจากพืชในระดับอุตสาหกรรม

ความสามารถอื่นๆ :

 1. วางแผนการสกัดสารสำคัญจากกัญชา และควบคุมการดำเนินงานสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพและปริมาณ
 2. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ตรวจสอบการใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบสถานะการสอบเทียบ (Calibration) การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และการบำรุงรักษา (Maintenance) ให้เป็นปัจจุบัน
 4. พัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญจากกัญชาในด้านต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ ไปจนถึงการผลิต API
 5. กำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานในกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและการผลิตAPI รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 6. กำกับ ดูแล และควบคุมปัจจัยต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของสารสกัดเช่น particle size, size distribution, temperature, rate of agitation, extraction time และ operating condition ต่างๆ
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ให้มีประสิทธิภาพ
 8. หากพบประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโดยทันที
 • Drop files here or