Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง HR Manager

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านงานทรัพยากรบุคคลในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี

*หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยาหรือเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถอื่นๆ :

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรู้ด้านการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีวุฒิภาวะ บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ประสบการณ์และความรู้ KPI & Competency หรือระบบคุณภาพต่างๆ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ :

 • กำหนดวางแผนกลยุทธ์งาน HR เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมและบริษัทฯ และนำเสนอนโยบายการบริหารและการกำหนดกลยุทธงานด้านการบริหาร งานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRM และ HRD)
 • วางแผนอัตรากำลังคนและการสรรหา และคัดสรรกำลังคนเพื่อให้งานมีความต่อเนื่องทั้งระบบ
 • จัดทำ Organization กำหนดและจัดทำ Job Description วิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบงานให้ตรงกับJob Description
 • จัดทำแบบประเมินประจำปี KPIs, Competency ,Corporate Culture
 • พัฒนาพนักงานทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท ฝึกอบรม สำรวจ Training Need , จัดทำแผนอบรมประจำปี , กำหนดการอบรมและดำเนินการจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ และประเมินผลการอบรม
 • บริหารงานสวัสดิการ จัดสรรสวัสดิการพนักงาน วางแผนและจัดกิจกรรมสร้างความพันธ์ที่ดีในองค์กร
 • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Drop files here or