Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการผลิต คุมเครื่อง (PD Operator)

Job Description:

 • ควบคุม ดูแล ปรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้สามารถทำการผลิตออกมาได้ปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในขอบเขตที่รับผิดชอบเบื้องต้น
 • ดูแล รักษา ความสะอาด ความพร้อม ความสมบูรณ์ของสถานที่ที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ ในหน่วยงานที่ประจำ
 • นำเสนอวิธีป้องกันปัญหาที่อาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย ชำรุด หรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • เขียน จดบันทึก ดูแลความเรียบร้อยของข้อมูลของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements:

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) ขึ้นไป
 • กรณีวุฒิการศึกษา ปวข ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายผลิตในโรงงานอย่างน้อย 1 ปี (โรงงานอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง)
 • กรณีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการคุมเครื่องจักร 2 ปีขึ้นไป (โรงงานอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง)
 • มีสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลดี
 • สามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบ ความกดดันและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถอ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้ หากมีงานเร่งด่วน และสามารถทำงานเป็นกะได้ หากกรณีที่ต้องมีการเปิดกะ
 • Drop files here or