Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง Procurement Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดหา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดหา สอบถาม วิเคราะห์ราคา และสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตยาให้ตรงตามข้อกำหนดของโครงการ กำหนดการผลิต ปริมาณการผลิต และงบประมาณ
 • พัฒนาและใช้กลยุทธ์การจัดหา วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าจากในประเทศ และต่างประเทศ
 • ควบคุมดูแลการจัดซื้อ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของสินค้า, การออก PO, การขอใบรับรอง COA, การตรวจรับสินค้า, การประสานงานกับฝ่ายคุณภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของ วัตถุดิบ, การประสานงานกับฝ่ายผลิตเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายละเอียดที่ต้องการ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย สำหรับใบขอเสนอซื้อ การชี้แจงข้อมูลทางเทคนิค ข้อกำหนดและเงื่อนไข และเร่งรัดในการส่งมอบสินค้า รวมทั้งติดตามความคืบหน้า
 • เจรจาต่อรองกับคู่ค้าในข้อตกลง เงื่อนไขราคาที่เหมาะสมตามนโยบายของผู้บริหาร ดูแลจัดการเอกสารสัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบการรับมอบสินค้าและยืนยันคุณภาพสินค้า
คุณสมบัติ
 • ชาย – หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์, วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม,วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ พูด อ่าน และเขียน ได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นระบบ บริหารเวลาได้ดี
 • Drop files here or