Professional Selling Skill

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร

“Professional Selling Skill” เทคนิคการขายแบบนักขายมืออาชีพ

ให้แก่พนักงานฝ่ายขายและการตลาด

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจในการเป็นนักขายมืออาชีพ

เข้าใจกระบวนการขายแบบมืออาชีพทั้ง 7 ขั้นตอน

เข้าใจลูกค้าและสามารถเลือกรูปแบบวิธีการขาย การดูแลลูกค้า ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564