Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • จัดทำเอกสารประกอบที่ใช้ในงานขอใบอนุญาตต่างๆ
 • ติดตามงานเอกสารและงานประสานงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ Site งาน ควบคุมเอกสารของโครงการที่รับผิดชอบและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีทักษะการควบคุมเอกสาร และการออกเอกสาร ระหว่างผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษาลูกค้ารายอื่น ผู้รับเหมาช่วง และส่วนบุคคลของไซต์
 • ทักษะการสื่อสารกับลูกค้า ผู้รับเหมาช่วงเป็นต้น
 • มีรถยนต์ส่วนตัว