Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ
 • ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
 • ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย
 • สร้างสัมพันธ์อันดี รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน พื้นที่ข้างเคียง
 • รายงานเสนอผู้บริหาร และประสานงานหน่วยงานราชการ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการบริหารและการจัดการความปลอดภัย การตรวจประเมินความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และ กฎหมายแรงงาน มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001/ GMP
 • มีความรับผิดชอบสูงและทักษะในการประสานงานที่ดี
 • มีความรู้การบริหารและการจัดการความปลอดภัย การตรวจประเมินความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และ กฎหมายแรงงาน มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Word, Excel, และ Power Point)
 • มีทักษะในการบริการจัดการวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน
 • Drop files here or