Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าถูกต้องอยู่เป็นหมวดหมู่และมีข้อบ่งชี้กับสินค้า
 • รับผิดชอบรายการเข้า-ออกสินค้าทั้งหมด และความถูกต้องของจำนวนสินค้าที่ปรากฏในระบบ
 • ดำเนินการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การผลิต
 • รับมอบสินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมส่งออกจากฝ่ายการผลิตและบรรจุบนแท่นวางสินค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • จัดการ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพ
 • จัดทำเอกสารต่างๆในแผนก / ตรวจเช็คสต็อก
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารคลังสินค้า 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ในคลังสินค้าเกี่ยวกับยา จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านระบบ ISO / GMP / GDP จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดีพร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • Drop files here or