งานประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ (Webinar)

การคัดเลือกยากลุ่มเคมีบำบัดสำหรับโรงพยาบาล (Chemotherapy Selection for Hospitals)

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom