Health & Ariticlees

“โควิด-19” สร้างโอกาส บนวิกฤติ เร่งการตื่นตัวและปรับตัว เกิดเป็น “การแพทย์วิถีใหม่” ในชีวิต New Normal

“วิกฤติโควิด-19” ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณสุขและเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายในวงกว้าง เศรษฐกิจโลกหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป แต่นั่นก็นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ วงการแพทย์และสาธารณสุขจะมีการปรับตัวครั้งใหญ่

ความเปลี่ยนแปลงของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ที่นับวันจะยิ่งมีบทบาทและก้าวเข้ามาเป็นส่วนสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้ การแพทย์ไม่ใช่แค่เรื่องการรับมือโรคระบาดในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังการระบาด และพร้อมยกระดับศักยภาพในเชิงการแพทย์อยู่ตลอดเวลา

มิติการให้บริการทางการแพทย์ที่ยกระดับ ในยุค New Normal

1. Homecare services เช่น บริการจัดส่งยา (Drug delivery) เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ถึงง่าย และปลอดภัยสูงสุด

2. Virtual Care โทรเวช หรือ Telemedicine โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการตื่นตัวและ ได้นำ Telemedicine มาใช้เพื่อตอบโจทย์การรักษาพยาบาล พร้อมกับบริการต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ การนัดการดูแลติดตามอาการผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น

3. การจัดสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายอื่นๆ เช่น “การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของเทคโนโลยี” และ “การเกิดขึ้นใหม่ของโรคอุบัติใหม่” ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการคิดอย่างมีระบบ ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน และสุดท้าย “ข้อมูลข่าวสาร” ไม่ว่าจะเป็นโซเชียล อินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนา “การแพทย์” ให้ดีขึ้นและทำให้การบริการในภาคธุรกิจสุขภาพสามารถสามารถรับคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น

การอ้างอิง

[1] ส่องเทรนด์ “การแพทย์วิถีใหม่” กับความท้าทายใน “วิกฤติโควิด-19”, กรุงเทพธุรกิจ from https://www.bangkokbiznews.com/social/960160