ATLANTA MEDICARE ประกาศจัดซื้อวัคซีน Moderna ให้กับพนักงานทุกคน

บริษัท แอตเเลนต้า เมดดิคเเคร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง เพราะสุขภาพพนักงานที่ดี คือ แรงขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า  รวมทั้งสนับสนุนนโยบายภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาด เร่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรในบริษัทฯ โดยบริษัทได้จัดซื้อวัคซีน  Moderna ให้กับพนักงานทุกคน